Van de club

Van de club

Mission Statement van de jeugdwerking

Filosofie: De opleiding primeert op het resultaat !!

Uitgangspunt bij onze jeugdwerking is, dat elke speler op een sportieve manier actief kan zijn en zich op een plezierige manier kan ontwikkelen als voetballer, en dat zij hierin begeleid worden door ervaren en enthousiaste trainers. Het jeugdbestuur tracht te zorgen voor een aangename omkadering en een vlotte organisatie, en rekent hierbij op de steun van alle spelers en hun ouders.

Belangrijk is dat de jeugdopleider het FUN element niet uit het oog verliest.  Jonge kinderen, maar ook de oudere jeugdspelers komen naar de voetbaltraining om plezier te hebben, om te voetballen, om wedstrijden te spelen.  Ze willen het voetbal aanleren, door, vooral veel te voetballen.  Daarom moet elke aanwezige speler minstens 50% van de wedstrijd kunnen spelen.

 Alle jeugdtrainers worden aangemoedigd deel te nemen aan een trainerscursus, ingericht door de K.B.V.B. Trainers kiezen zelf het spelconcept dat bij hun ploeg past. Bij de jongsten zal er meer aandacht besteed worden aan de individuele techniek, voor de oudere ploegen komen samenspel en tactiek dan weer meer op de voorgrond.

Gedragsregels binnen de club

Een goede jeugdwerking is meer dan alleen kinderen te laten voetballen… De club heeft ook een belangrijke opvoedkundige taak, die door trainers en bestuursleden ter harte wordt genomen.

Een organisatie kan slechts vlot functioneren als er concrete afspraken worden gemaakt, waaraan iedereen zich vervolgens ook houdt. Wij vragen van alle spelers en ouders de nodige discipline om deze afspraken na te leven, omdat discipline de basis is voor een goed resultaat, en dit in de breedste zin van het woord.

Alle spelers zijn verplicht deze gedragsregels te kennen en zich eraan te houden. Bij het niet naleven van deze regels, zal de speler hierover aangesproken worden. Ernstige of herhaalde overtredingen kunnen leiden tot een tijdelijke of zelfs definitieve uitsluiting.

Intern Reglement

Elke speler is op het afgesproken uur klaar om de training aan te vatten. Er wordt in de kleedkamer gewacht op een teken van de trainer om op het veld te gaan of om materiaal te gaan halen in de materiaalruimte. In geen geval komt een speler zonder begeleiding of toestemming van trainer of afgevaardigde in de materiaalruimte, of in een andere dan de aan de ploeg toegewezen kleedkamer.

Elke afwezigheid (of indien je niet op tijd kan zijn) voor een training of wedstrijd wordt vooraf – met een redelijke termijn, tenzij bij overmacht – gemeld aan de trainer. Ongewettigd of onverwittigd te laat komen op een wedstrijd of afgesproken uur van samenkomst betekent vanaf miniemen automatisch dat je bankzitter wordt tijdens de wedstrijd of zelfs niet op het wedstrijdblad verschijnt. Veelvuldig te laat komen kan leiden tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting.

De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens trainingen en wedstrijden. Spelers die op gelijk welke manier de training storen, worden overeenkomstig gestraft.

De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect voor het lichaam van de tegenstander. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens training of wedstrijd wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering.

De spelers worden erop gewezen tijdens een training of wedstrijd enkel rekening te houden met de aanwijzingen van hun trainer. Er wordt hen verzocht aan hun supporters te vragen zich niet te bezondigen aan technisch of tactisch coachen, enkel de ploeg aan te moedigen.

Vooraleer na een training of wedstrijd terug te keren in de kleedkamer, worden BUITEN de schoenen en eventueel de ballen schoongemaakt. Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers of onbehoorlijk gedrag in de kleedkamers zal overeenkomstig gestraft worden. Het is verboden de kantine te betreden met voetbalschoenen.

Spelers hebben respect voor eigen en andermans bezittingen. Er worden geen onnodige waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, sieraden,…) meegebracht naar of achtergelaten in de kleedkamer. Gebruik van GSM is verboden in de kleedkamers.

De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.

De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamer en men laat geen afval achter elders dan in de vuilbak. Zowel voor als na de training of wedstrijd bevindt men zich niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk (max. 20′ na de training!)

Enkel vanaf miniemen: per training worden 2 spelers aangeduid die verantwoordelijk zijn voor de orde en netheid in de kleedkamer. Zij blijven tot de laatste man in de kleedkamer en zorgen dat de kleedkamer netjes achterblijft (afval in de vuilbak, vloer gepoetst, kranen toe, …).

De selectie en ploegopstelling voor wedstrijden gebeurt op basis van een hele reeks criteria, zoals de voetbalkwaliteiten, het aantal trainingen, de fysische ontwikkeling, de luisterbereidheid, de ploeggeest, de inzet, enz… De eindverantwoordelijkheid ligt bij de trainer.

De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fairplay, sportiviteit en algemeen gedrag, kan het jeugdbestuur op advies van de trainer hiervoor een sanctie uitspreken.

Praktische afspraken voor trainingen en wedstrijden

Van elke speler wordt verwacht dat hij/zij aan de trainingen van zijn ploeg deelneemt.

Spelers worden van hun selectie voor de komende wedstrijd verwittigd na de training. In principe wordt niemand telefonisch verwittigd, uitgezonderd bij tekort aan spelers (maw. diegenen die komen trainen, krijgen voorkeur om te spelen). Men kan wel zelf contact opnemen met de trainers om na te gaan of men geselecteerd is voor de volgende wedstrijd.

Een speler/speelster mag geen uitrusting of attributen dragen die gevaarlijk kunnen zijn voor zichzelf of andere spelers, inclusief juwelen. M.a.w. oorbellen, piercings en halskettingen zijn niet toegestaan.

Een wedstrijdkalender met de wedstrijden van alle jeugdploegen zal in de loop van augustus te verkrijgen zijn in de kantines van de clubs.

Info over eventuele afgelastingen: officiële kennisgeving op de website van de KBVB (www.footbel.com)en via telefoonnummer 0900/00081 (0,45€/min). Als je twijfelt, neem dan even contact op met je trainer of afgevaardigde, spelers worden niet persoonlijk verwittigd van een algemene afgelasting.

Als ouders/spelers zich bij een wedstrijd op verplaatsing rechtstreeks naar de terreinen begeven, moeten zij hiervan de trainer vooraf op de hoogte brengen, zodat er niet nodeloos gewacht wordt.

Bij uitwedstrijden wordt samengekomen aan de parking voor het hoofdterrein in sportcentrum ’t Vlietje. Van daaruit wordt op het afgesproken uur gezamenlijk vertrokken.

Spelers dienen zich na de wedstrijd te douchen, dit kan ook na de training. Gebruik van badslippers is verplicht.

Bij debutantjes mogen de ouders hun kinderen helpen zich te douchen en om te kleden. Van de andere jeugspelers mag verwacht worden dat zij dit zelf kunnen; trainers en afgevaardigden zijn altijd beschikbaar om hen hierbij te helpen.

Spelers worden in hun trainingspak verwacht bij wedstrijden.

Ouders zijn verplicht achter de omheining te staan tijdens de wedstrijden. Moedig de spelers aan op een positieve manier en laat de trainers hun werk doen. Negatieve uitlatingen, zowel naar eigen spelers, scheidsrechter of leden van de andere ploeg, worden niet getolereerd.

Spelers moeten zowel voor elke training als wedstrijd hun bal, die ze van de club gekregen hebben, meebrengen. Bij verlies kan een nieuwe bal aangekocht worden op de club.

Wedstrijdkledij dient enkel om wedstrijden te spelen, niet om te trainen.

Zowel voor als na de training of de wedstrijd moeten de spelers samenkomen in de kleedkamer(s). Op het signaal van trainer en/of afgevaardigde kunnen de spelers zich dan gezamenlijk naar het (oefen)veld of de kantine begeven. Na een training of wedstrijd worden daar eventueel extra mededelingen door club of trainer gegeven.

Na een training ontvangen de spelers daar ook eventueel de uitnodiging voor een komende wedstrijd (tot miniemen gebeurt dit schriftelijk, vanaf dan mondeling).

Deze verzameling in de kleedkamers na de training is ook van belang om enige controle te houden op het vertrek van de spelers. In principe mag niemand van de jongere spelers (debutantjes – duiveltjes – preminiemen) vertrekken zonder dat hij door iemand afgehaald wordt, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de ouders.

Fairplay regels
  1. Respect voor de spelregels
  2. Respect voor de scheidsrechter en officials
  3. Respect voor je eigen club
  4. Respect voor de tegenstrever
  5. Respect voor je medemaats
  6. Respect voor ALLE collega voetballers
  7. Respect voor de supporters van eigen en andere ploegen
  8. Respect voor jezelf (geen alcohol & drugs, niet roken)
Trainingen jeugd

De trainingen vinden plaats in sportcentrum ’t Vlietje, Sportlaan te Kwaadmechelen, waar ook alle wedstrijden worden gespeeld.

De trainingen van de jeugd starten vanaf starten de eerste volle week van augustus

Hieronder vindt u de data van trainingen en wedstrijden. Wijzigingen zullen tijdig door de betrokken trainer meegedeeld worden.

De thuiswedstrijden van de ploegen zijn onder voorbehoud, want het is de K.B.V.B. die de wedstrijddagen en –uren toekent.